U dětí s vadou řeči začínejte její nápravou již ve třech letech. V pěti letech je zbytečně pozdě

U dětí s vadou řeči začínejte její nápravou již ve třech letech. V pěti letech je zbytečně pozdě

Vady řeči jsou rozdělovány na vývojové, kterými jsou například vývojová dysfázie a dysartrie, dále se jedná o vady řeči u ervazivních poruch (například u autismu), u syndromových či rozštěpových vad. V neposlední řadě se k vadám řeči také řadí poruchy plynulosti řeči, kterými jsou koktavost a breptavost. Další specifickou vadou je, takzvaná vada výslovnosti, dyslálie.

Správná motorika mluvidel je klíčem úspěchu

K nejčastějším problémům s motorickou realizací řeči se řadí nedostatečné procvičování motoriky mluvidel u malých dětí, a to od velmi útlého věku. Děti mnohdy neumí zvednout jazýček za horní zuby, olíznout horní ret, udělat koníka, našpulit pusinku či nafouknout tváře. Tyto cviky jsou základními předpoklady pro správnou motorickou realizaci řeči. V případě, že dítě špatně mluví, ale prošlo všemi fyziologickými fázemi vývoje mluvy, obsahová stránka je v pořádku a má dostatečnou slovní zásobu, jedná se pouze o vadu řeči. Pokud neumí sestavit jednoduchou větu, jde o opožděný vývoj řeči, a zde je situace již komplikovanější. Pozorujte hlasové projevy malého miminka již kolem 12-ti – 18-ti měsíců jeho věku, a pokud nebreptá a nežvatlá, vyhledejte specialistu foniatra.
Lékař, pediatr, zašle dítě k logopedovi až v jeho pěti letech věku, ale jestliže má dítě dostatečně rozvinutou slovní zásobu, je na návštěvu logopedie spíše pozdě. Vhodné je začít se správnou výslovností mnohem dříve. Jednoduše hravou formou rozhýbávat dítěti jazýček, cvičit s ním pusinku před zrcadlem. V neposlední řadě byste měli být pro dítě vzor mluvy a jít mu příkladem, jelikož právě od svých rodičů dítě pochytí nejvíce výrazů.

Rodiče a blízcí: Vzor malého dítěte i ve výslovnosti

Mnoho dospělých vyslovuje nesprávně písmeno L a z klasického českého L vzniká měkké L. Tato chyba se přenáší i na malé děti, které dospělé napodobují, popřípadě neumí vyslovit hlásku správně. Mnohdy je chybné tvoření hlásky L spojeno s nesprávným vyslovováním hlásek DTN, a to působí nelibozvučně. Takovéto vady řeči jsou nežádoucí a narušují poslech mluveného slova. Pokud dítě vyslovuje pomalu hlásku L, vzniká tím měkké L, a tedy také vadná výslovnost hlásky Ř a R. Jazyk dětí, které neumí vyslovit správně písmeno L, neumí říci korektně i výše zmíněné hlásky, a proto je vhodné s dítětem od jeho útlého věku procvičovat a pořádně rozhýbat jazyk. Náprava této vady řeči je možná v kterémkoli věku, pokud vada nesouvisí s fyziologickými indispozicemi a vadou mluvidel. Členové rodiny by měli jít dítěti příkladem. Měli by s ním jednat dle jeho rozumových schopností a možností, a neměli by na něj tlačit. V prvé řadě je třeba dbát pokynů odborníka, aby byl výsledek cvičení co nejlepší.

Odhalení vady řeči v útlém věku

V jednom roce by mělo dítě umět vytvořit krátká slova a umět použít až deset smysluplných slov. Od dvou let by mělo být schopno vytvořit jednoduché věty a slovník by měl čítat kolem třiceti slov. O rok později se jeho slovní zásoba rozroste přibližně na 500 slov a pomalu si umí osvojit gramatickou stavbu vět. Ve věku tří let by mělo bez problémů zvládat komunikaci a gramatickou stavbu vět. Řeč by měla být již plně komunikačním prostředkem a dítě umí tvořit krátké věty. Tento věk je ideální k tomu, aby se rodiče začali zajímat o vady řeči, procvičovat s dítětem artikulaci a jazykové hry. Mělo by zvládnout všechny hlásky vyjma CSZ, ČŠŽ a R, Ř, občas děti nezvládají vyslovit sykavky. V případě, že dítě neumí vyslovit jiné souhlásky či samohlásky, měla by být zjednána náprava. Vždy se nejprve poraďte s odborníkem, který vám doporučí jazykové cvičení a určí vadu řeči.

Odborníka vyhledejte vždy, i v dospělosti

Vady výslovnosti je možné u dětí správným a včasným cvičením odstranit, ale mnohdy přetrvávají až do dospělého věku. Chcete-li odstranit vadu, vyhledejte nejdříve odborníka, který stanoví vadu řeči a následně vám doporučí cvičení. Pro úspěšnou léčbu je cvičení nutností. Bez něj není možné se vady řeči zbavit. Logopedická terapie je pouze nepravidelná instruktáž. Cvičení a fixace zůstává na rodičích a v dospělém věku na člověku samotném. Velice nutné je časté intenzivní cvičení v domácím prostředí. Vývojové poruchy řeči (dysfázie) mnohdy přetrvávají do školního věku dítěte a mohou se projevovat i specifickými poruchami učení (dyslexie a dysgrafie). Celoživotním problémem se jeví i poruchy plynulosti řeči.

Článek připraven s Canadian Medical Care: http://www.cmcpraha.cz/…or/pediatrie

Článek U dětí s vadou řeči začínejte její nápravou již ve třech letech. V pěti letech je zbytečně pozdě byl publikován 19. června 2014 v 21.15 v rubrice PR články. Autorem článku je redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...