Diskuse ke článku Zánět průdušek

zánět průdušek

Napsal/a: Olina

Přidáno: 29.12.2011 13.10

Odpovědět

S akutním zánětem průdušek se setkávám téměř každou zimu. Začne to nevinnou rýmou a skončí ukrutným kašlem a dvěma týdny v posteli. Antibiotika si nenechávám dávat, pokud zvládám sama vykašlávat a není mi na umření. Kupuji si bylinné přípravky a čaje, zázvor, med a citrón. Takový babský způsob a abych šla trochu s dobou, užívám v tomto období wobenzym. Samozřejmě pokud kašel doprovází déle než tři dny horečka, je nutné navštívit lékaře. Jednou se mi podařilo mít kašel celou zimu, protože jsem zánět nedoléčila a to rozhodně není dobré. Chybami se člověk učí.

iQPFQNjPXkowya

Napsal/a: Youssef

Přidáno: 05.04.2015 13.43

Odpovědět

Petrovi Urbanovi:Nemysledm, že by Pavel Rychetskfd neřekl něco zajedmave9ho o pre1vu. Osobně mě např. zaujala 1. jeho pozne1mka o nuttsoni oddělovat ote1zky fastavnosti a ze1konnosti (ač je to pouze pěkne1 re9torika a daS ještě poře1d funguje jako dalšed obecnfd soud, než ochre1nce fastavnosti, tedy ne jako korektor každe9 nespre1vne9 aplikace ze1kona), 2. jeho postřeh o tom, proč jsou pravomoci dastavnedho soudu ČR formulove1ny tak široce (nedůvěra v obecne9 soudy, obsazene9 persone1lem ze stare9ho režimu), nebo 3. např. pozne1mka o tom, kolik toho může ree1lně ovlivnit předseda NS (zajedmave9 předevšedm pro kritiky předsedkyně Ivy Brožove9, když poukazujed na jeho nekvalitned nebo nejednotnou judikaturu; teď se nevyjadřuji k manaže9rske9mu ředzened soudu). Snad tedy nehovoředte za všechny čtene1ře JP ;-)1. a 2.:LN Jak jste si jako še9f daS připadal, když ve1s prezident Klaus nede1vno obvinil, že ve1š soud ohrožuje demokracii v te9to zemi? Ten vfdrok nebyl šťastnfd. Každfd me1 pre1vo nesouhlasit. Ale v že1dne9m předpadě si nemysledm, že by dastavned soud ohrožoval demokracii. daS je tu od toho, aby ji chre1nil. Ze1kladned proble9m fastavnedho soudnictved a mysledm tedm to naše, německe9 a španělske9 je, že jako jedine9 majed gigantickou pravomoc. Nejenže mohou zrušit ze1kon, kterfd přijal parlament. Ony mohou zrušit i jake9koli rozhodnuted jake9hokoliv orge1nu veřejne9 moci, tedy vle1dy, ministra, soudu. Tak silne1 kompetence vede k jiste9mu ze1vazku zdrženlivosti. dastavned soud nemůže do všeho zasahovat, mused velmi ve1žit, kdy je situace už kriticke1. A teď položedm je1 ote1zku ve1m. Proč si mysledte, že v těchto třech zemedch dostaly fastavned soudy tyto kompetence? LN Asi proto, že majed zkušenosti s diktaturami. Ano. Jsou to země s dlouhfdm obdobedm totalitnedho syste9mu a po pe1du toho syste9mu tu byla nedůvěra v obecne9 soudy. Nened možno ty tisedce soudců vyhodit. Oni soudili za totalitnedho syste9mu a budou většinou soudit do doby, než biologickfd faktor provede obměnu. A proto se v těchto zemedch nad ně postavil dastavned soud. Ale my nejsme dalšed odvolaced instance. Kdekdo u ne1s jde před slavnfd soud a už křičed: Je1 půjdu až k dastavnedmu soudu! A teď řeknu něco, co je velmi tvrde9. My v takove9 kauze zjistedme, že rozhodnuted bylo neze1konne9 a my ho nezrušedme. My nenapravujeme neze1konnosti, my napravujeme jenom protifastavnosti. Nened možne9 vršit dalšed a dalšed opravne9 prostředky, protože pak by spravedlnost nikdy neskončila.3. [V reakci na to, co přimělo Otakara Motejla, v te9 době předsedu NS, aby se stal ministrem spravedlnosti]:A on byl na Nejvyššedm soudě trochu nešťastnfd. Předseda soudu a je1 to dneska už pět let cedtedm se cedted za ten soud odpovědnfd, ale přitom na to neme1 absolutně že1dnfd vliv. On se tam stare1 o hadry na podlahu, prostě o to, aby ten soud fungoval. Ale vůbec si nedovedu představit, že bych je1 věděl, že třeba paned Kalenske1 me1 fastavned stedžnost u třetedho sene1tu našeho soudu, šel bych za nimi a ptal se jich, jak se rozhodnou. V tu re1nu by mě vypoklonkovali ne z te9 medstnosti, ale ze soudu. Proto Ota na mou prosbu tak rychle přistoupil. Jenže druhfd den Zeman nepřistoupil na to, aby do vle1dy šel Ota medsto mě a pěkně ne1m to rozdělil. Jeden na legislativu, druhfd na spravedlnost. A šli jsme oba.

Diskuze k článku

Aktivní odkazy nejsou v komentářích povoleny